☰ Meny

Tömning, transport och mellanlagring

Tömning av behållarna och transporten till mellanlagret består av flera moment där kvaliteten på glaset kan försämras. Framför allt är det sten och grus som ställer till problem, men också felaktig hantering så att glaset blir onödigt nedkrossat. Ju helare glaset är desto bättre möjligheter att skapa fullvärdig glasråvara.

Töm utan att krossa

Vi föredrar hela glasförpackningar. Då kan vi lättare sortera bort föroreningar. Dessutom blir den manuella hanteringen säkrare när glaset är helt.

Rent flak

Grus är den allra svåraste föroreningen att sortera bort i vår anläggning. Om hämtningsfordonen används till annat än glasinsamling måste lastbilsflaket rengöras noggrant innan man lastar glas.

När glaskross sopas upp från marken får detta inte blandas med glaset. Vi rekommenderar ett separat skräpfack på varje fordon.

Mellanlagring

Mellanlagringen är den sista etappen innan glaset transporteras vidare till Svensk Glasåtervinning. För att klara att upprätthålla en god kvalitet på glaset är det viktigt att platsen för mellanlagring uppfyller ett antal krav.

Separata fack på hårdgjord markyta

Glaset ska förvaras i separata fack – ett för färgat och ett för ofärgat glas.

Betongyta

Vi rekommenderar en betongyta. Det ger den starkaste slitytan och är lättast att hålla ren.

Sopning

Sopa ytorna regelbundet för att undvika att grus och sten blandas med glaset. Kassera uppsopat material.

Max 2 meter

Undvik att lagra glaset för högt. Skiljeväggen mellan färgat och ofärgat glas bör därför inte vara högre än 2 meter.

Varsam hantering

Var rädd om glaset. Vid tippning är det viktigt att backa intill så nära som möjligt så att glas tippas i glas. Glas mot glas ger mindre kross och samtidigt minskar hanteringen med lastmaskin. Lastmaskinens skopa måste vara rengjord vid hantering av glas.

Minimera antal moment

Ju mindre hantering och flyttning av glaset, desto mindre risk för att kvaliteten försämras.