☰ Meny

Avtal/Agreement

Uppsägning av Anslutningsavtal

Med anledning av ändrat regelverk avseende förpackningsinsamling säger Svensk Glasåtervinning AB (”SGÅ”) härigenom upp befintliga Anslutningsavtal om glasåtervinningsavgifter. Avtalet sägs upp för upphörande till den 31 december 2023, i enlighet med punkt 7.3 i Anslutningsavtalet. 

Enligt den nya förordningen, SFS 2022:1274, ska kommunerna överta insamlingsansvaret av utsorterade glasförpackningar från den 1 januari 2024. Vidare måste producenter vara anslutna till en av Naturvårdsverket godkänd producentansvarsorganisation (”PRO”) per den 1 november 2023.

SGÅ kommer att bedriva arbetet med förpackningsavgifter fram till avtalets upphörande den 31 december 2023 samt ombesörja rapportering till Naturvårdsverket i enlighet med Anslutningsavtalets bestämmelser.  Därefter kommer SGÅ att enbart fokusera på återvinningsprocessen och mottagande av insamlade glasförpackningar.

Nu gällande Anslutningsavtal för Glasåtervinningsavgift:

Termination of Association Agreement

Translation only. In terms of legal interpretation the Swedish wording shall apply.

Based on the new regulations for collection of packaging waste Svensk Glasåtervinning AB (”SGÅ”) hereby terminates the Association Agreement for glass recycling fee. The Agreement is terminated on 31 December 2023, in accordance with paragraph  7.3 in the Association Agreement.

According to the new regulation, SFS 2022:127, the municipalities shall be responsible for the collection of glass packaging from 1 january 2024. Moreover, the producers has to be associated with one of Naturvårdsverkets (Swedish Environmental Agency) approved Producers Responsibility Organizations (”PRO”) as per 1 November 2023

SGÅ will continue to be responible for packaging fee until the termination of the Agreement on 31 December 2023 and the reporting to Naturvårdsverket according to the Agreement. After that SGÅ will focus on the recycling process and receiving of collected glass packaging.

Current Association Agreement for Glass Recycling Fee: