☰ Meny

Sex starka argument varför vi ska återvinna glas

I dag återvinner vi över 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige. Det är vi stolta över, eftersom glasåtervinning är ett sätt att ta hand om vår miljö och skapa ett hållbart samhälle.

Glasåtervinning spar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid.

Här kommer sex starka argument varför vi ska återvinna vårt glas.

1. Hushållning med naturresurser

Vid glastillverkning används råvarorna sand, soda, dolomit, kalk och fältspat. Samtliga råvaror importeras till Sverige. Genom att använda återvunnet krossglas minskar transporterna och förbrukningen av ändliga naturresurser.

2. Vi sparar energi

Smältning av glaskross förbrukar cirka 20 procent mindre energi jämfört med smältning av nya råvaror (gäller olja, gas och el).

3. Minskade koldioxidutsläpp

Vid smältning av krossglas går det åt mindre råvaror och bränsle jämfört med smältning av nya råvaror. Krossglaset innehåller inte heller några karbonater. Effekten är att processen ger ett betydligt mindre utsläpp av koldioxid.

4. Minskade mängder deponi

Glasåtervinning minskar mängden avfall som deponeras. Deponi är ur miljösynpunkt ett dåligt alternativ till återvinning, och det följer inte EU:s avfallshierarki.

5. Lokalt kretslopp

Av returnerade glasförpackningar blir cirka 60 procent nya flaskor och glasburkar, 30 procent glasull och 10 procent skumglas. Hela 90 procent av all råvara ingår i ett lokalt kretslopp inom Skandinavien.

6. Bättre arbetsmiljö

Glas är ett tungt material som kan bidra till belastningsskador för människor som hanterar hushållsavfallet. Dåligt emballerat glas i soporna kan även ge stick och skärskador vid sophanteringen. Återvinning med rätt typ av insamlingsbehållare ger betydligt bättre arbetsmiljö