☰ Meny

Producentansvaret

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att de har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart cirkulärt samhälle. I riksdagens digitala arkiv kan du läsa mer om vad producentansvaret innebär.

Enligt den nya förordning om Producentansvar från 2018, som började gälla 1 januari 2021, ska producenten informera Naturvårdsverket om hur man löst insamlingen av glasförpackningarna samt rapportera totalvikten på antal sålda glasförpackningar

  • §72: En producent ska lämna uppgift till Naturvårdsverket om sitt namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer och om producenten omfattas av kraven i förordningen och vilket insamlingssystem som finns för producentens förpackningar.
  • §73: En producent ska senast den 31 mars varje år från 2022 lämna en rapport till Naturvårdsverket. Rapporten ska innehålla uppgift om den mängd förpackningar som producenten har tillhandahållet eller släppt ut på den svenska marknaden under det närmaste föregående kalenderåret. Uppgiften om mängd ska anges i vikt.

Om du som producent är ansluten till Svensk Glasåtervinning så innebär det att vi agerar ombud och informerar Naturvårdsverket att du är ansluten till vårt insamlingssystem. Vi ombesörjer även rapportering av de vikter som du redovisar till oss. Naturvårdsverket har som tillsynsmyndighet i uppgift att se till att producenter och importörer uppfyller sitt producentansvar.

För mer information kring tillsyn se Naturvårdsverket.

Organisation och finansiering

Svensk Glasåtervinnings verksamhet finansieras av avgifter från producenter och importörer och av vår försäljning av glasråvara. När det gäller andra förpackningsmaterial administreras återvinningsavgiften av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).