☰ Meny

Personuppgiftspolicy

Svensk Glasåtervinnings policy är att följa tillämplig dataskyddslagstiftning och bedriva verksamhet på ett sätt som respekterar integritet i förhållande till Svensk Glasåtervinning behandling av personuppgifter.

All information som relaterar till en identifierbar levande person, såsom namn, ålder, kontaktuppgifter, CV eller information om beteende är personuppgifter. Svensk Glasåtervinning samlar in, använder och i övrigt behandlar personuppgifter om sina anställda och vissa andra individer.

I detta avseende gäller följande för Svensk Glasåtervinnings behandling av personuppgifter:

 • Laglighet, korrekthet och öppenhet: Insamling, användning och övrig behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt gentemot den registrerade. Svensk Glasåtervinning ska underlätta för den registrerade att utöva sina rättigheter i enlighet med gällande lag.
 • Ändamålsbegränsning: Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och får senare inte behandlas på ett sätt som går emot dessa ändamål. Svensk Glasåtervinning ska tillse att det finns rutiner för gallring eller avidentifiering av personuppgifter vars behandling inte längre är nödvändig för sina ursprungliga ändamål.
 • Endast behandling på laglig grund: Personuppgifter ska endast behandlas om en laglig grund finns för behandlingen.
 • Lagringsminimering: Svensk Glasåtervinning kommer endast att lagra personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för att uppfylla de legitima målen med behandlingen. När lagring inte längre är nödvändig av dessa skäl, kommerSvensk Glasåtervinning att radera, begränsa eller anonymisera personuppgifterna i fråga.
 • Information om behandling av personuppgifter: Svensk Glasåtervinning ska, i enlighet med tillämplig lag, tillhandahålla information till berörda personer om behandlingen av personuppgifter.
 • Åtkomst till personuppgifter: Svensk Glasåtervinning ska ge åtkomst till personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.
 • Invändningar mot behandling: Svensk Glasåtervinning ska tillse att den registrerade kan invända mot behandling som utförs i direkt marknadsföringssyfte, och ska godta en sådan begäran när det är aktuellt.
 • Dataportabilitet: Personuppgifter ska på begäran från den registrerade överföras från Svensk Glasåtervinning till ett annat företag, om det är tekniskt möjligt. I vilket fall som helst ska Svensk Glasåtervinning kunna lämna ut personuppgifter i en maskinläsbar form och underlätta så långt möjligt för den registrerade att själv överföra sina uppgifter till ett annat företag.
 • Uppgiftsminimering och korrekthet: Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande för behandlingens ändamål, och ska uppdateras vid behov. Felaktiga uppgifter ska rättas eller kompletteras, antingen på Svensk Glasåtervinnings eget initiativ eller på den registrerades begäran.
 • Anlitande av personuppgiftsbiträden: Svensk Glasåtervinning får tilldela tredje parter uppgifter vilka involverar att de tredje parterna kommer att ha åtkomst till och behandla personuppgifter på Svensk Glasåtervinnings vägnar (personuppgiftsbiträden). Svensk Glasåtervinning ska alltid säkerställa att personuppgiftsbiträdena uppfyller denna Policys krav samt krav som följer av tillämplig lag.Svensk Glasåtervinning ska särskilt ingå biträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att kunna ställa krav på hur personuppgifterna får behandlas.
 • Personuppgifter utanför EU/EES: Det finns restriktioner för överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Svensk Glasåtervinning ska följa de restriktioner som ställs upp av tillämplig lag.
 • Integritet och konfidentialitet: Svensk Glasåtervinning ska utvärdera risker i relation till Svensk Glasåtervinnings behandling av personuppgifter samt vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska säkerställa en tillräcklig nivå av konfidentialitet och säkerhet. Svensk Glasåtervinning ska i synnerhet säkerställa skydd av personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.
 • Inbyggd integritet (privacy by design): Svensk Glasåtervinning ska säkerställa att system som köps in och utvecklas är integritetssäkrade. För att ett system ska anses vara integritetssäkrat ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen vara inbyggda direkt i systemet på så sätt att användningen av systemet lever upp till dessa principer som standard. T.ex. ska det finnas avsedda fält för personuppgifter så att inte användarna uppmuntras till att skriva personuppgifter i fritextfält.