☰ Meny

Så funkar det

Varje vardag tar vi emot cirka 30-35 lastbilar med sammanlagt 900 ton glasförpackningar på vår anläggning i Hammar. Där förädlar vi det gamla glaset till ny råvara. Den används sedan till nya produkter som du har nytta och glädje av innan de kommer tillbaka till oss igen.

1. Insamling

 

Vad får du lämna i insamlingen?

Vi är bäst i världen på att återvinna glas, men kan bli ännu bättre på att lämna rätt sak i rätt återvinningsbehållare. Skräp och fel färgsortering på glaset orsakar stora problem i återvinningsprocessen. Det är tre saker du behöver tänka på när du lämnar dina glasförpackningar till återvinning:

Lämna enbart glas!

För att det insamlade glaset ska kunna användas till ny råvara måste det vara fritt från främmande material som keramik, porslin, grus och glödlampor. Lämna lock och kapsyler i plast- eller metallinsamlingen.

Färgsortera!

Om färgat glas hamnar i en vit behållare måste innehållet klassas som färgat. Glasbruken tvingas då producera ofärgat glas av nya råvaror. Genom att sortera rätt hjälper du glasbruken att använda ännu mer återvunnet glas i sin tillverkning.

Skölj ur!

Viss sortering utförs av människor och gamla matrester försämrar deras arbetsmiljö. Ta hand om miljön och ta hand om dina medmänniskor.

 

Ikon: checkmark

Vi tar gärna emot

Färgsorterade glasburkar och glasflaskor.

Ikon: kryss

Vi säger nej tack till

Keramik, sten och porslin, metaller, förpackningar av annat material, glas som inte är förpackningar, elektronik, glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hushålls-, grov- och farligt avfall.

2. Förädling

Kontroll och sortering

Varje vardag tar vi emot 900 ton glas. Det motsvarar cirka 30-35 fulla lastbilar. Allt insamlat glas genomgår manuella och maskinella kontroller för att ta bort främmande material och sortera allt glas i separata färger.

Främmande material

Keramik, sten och porslin sorteras bort med hjälp av kamerateknik och tryckluft. Varje enskild glasskärva genomlyses med kamerateknik. Skärvor och partiklar som inte kan genomlysas sorteras bort med tryckluftstötar. Hela förloppet tar bara några tusendelar av en sekund. Lock och kapsyler av plåt sorteras bort med hjälp av starka magneter. Aluminium rensas bort i en så kallad virvelströmsseparator. Plåt- och aluminiumskrot går till återvinning.

Färgsortering

Även färgsortering sker maskinellt. Skärvorna fotograferas och färgen bestäms på varje enskild skärva. På det sättet skiljer vi till exempel ut brunt glas från det gröna. En färg sorteras ut med hjälp av tryckluftstötar på samma vis som vi sorterar bort keramik, sten och porslin. Alla lastbilar som används för glastransporter har ett fackindelat flak som separerar färgat och ofärgat glas.

Krossglasråvara

Glaset krossas till olika fraktionsstorlekar beroende på vad det ska användas till och lastas sedan för vidare transport till ett glasbruk.

3. Produkter

Det mesta av vår krossglasråvara går till tillverkningen av nytt förpackningsglas. Genom goda idéer, snillrika uppfinningar och en marknad i förändring har även nya produkter och marknader vuxit fram.

Glasförpackningar

60 procent av allt inlämnat glas går tillbaka till glasbruk för tillverkning av flaskor och burkar. Merparten går till de skandinaviska glasbruken men en del exporteras också till övriga Europa. Vid tillverkning av ofärgat glas är det särskilt viktigt att krossglasråvaran är ofärgad.

Glasull

25 procent av det återvunna glaset används vid tillverkning av glasull. Det används för värmeisolering och är genom sin låga vikt och brandskyddande förmåga ett flitigt använt material i byggnationer. De skandinaviska tillverkarna av glasull använder 80 procent återvunnet glas i sin produktion

Skumglas

Skumglas är en relativt ny produkt som används till grundförstärkning vid byggnation av vägar och hus. Materialet har en stor fördel i sin höga bärförmåga i kombination med sin låga densitet. Starkt och lätt, med andra ord. Det gör materialet attraktivt som lättfyllnad. Cirka 15 procent av det återvunna glaset används vid tillverkning av skumglas.

illustrationer